Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

hondenuitlaatservice jolly dog herfstwandeling

Tijdens een heerlijke herfstwandeling bij Jolly Dog.

 

 

Artikel 1 – Definities
• Opdrachtnemer; Jolly Dog gevestigd in Utrecht.
• Opdrachtgever; eigenaar van de hond(en).
• Opdracht; het uitlaten van honden van de opdrachtgever door de opdrachtnemer.
• Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten worden.
• Inschrijfformulier: overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de hond(en) van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

Artikel 2 – Algemeen
• Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
• Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte worden stellen.
• Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee. Dit geldt ook voor eventuele korte periodes voor of na de loopsheid.
• De hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando’s te kennen en deze ook te gehoorzamen. De hond dient tevens sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.
• Een hond jonger dan 10 maanden mag nog niet mee in verband met overbelasting van spieren en gewrichten. Hiervoor zal desgewenst een andere oplossing gezocht worden.

Artikel 3 – Rechten en plichten opdrachtgever
• Opdrachtgever dient het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te -vullen.
• Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn en de polis te overleggen. Opdrachtgever blijft namelijk te allen tijde zelf aansprakelijk voor zijn hond(en).
• Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) de (cocktail)enting(en) volgens entschema krijgt. Een geldig bewijs van Titer bepaling is ook voldoende. De hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken. Bij ziekte, beperkingen of loopsheid van de hond stelt de opdrachtgever de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor 19.00 uur de dag voor de wandeling op de hoogte.
• Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond zich bevindt op de afgesproken tijden en dagen.
• De hond dient aanwezig te zijn op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het ophalen worden de kosten van de geplande wandeling(en) onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
• Opdrachtgever dient een sleutelcontract te ondertekenen wanneer een huissleutel in bewaring wordt gegeven bij opdrachtnemer.
• Kenmerkend gedrag van de hond of afwijkend gedrag dient door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer mede gedeeld te worden. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om in te schatten of de hond los kan lopen en dit kenbaar te maken aan de opdrachtnemer.
• Bij verhindering dient de opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor 19.00 uur de dag voor de wandeling af te melden bij opdrachtnemer.
• Afmeldingen na deze tijd en op de wandeldag zelf, worden volgens normaal tarief in rekening gebracht.
• De opdrachtgever (wanneer niet direct bereikbaar) machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn geheel voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard wordt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.
• Opdrachtgever accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn. Indien er een handdoek klaarligt wordt de hond afgedroogd en schoongeveegd.
• De opdrachtgever laat de hond tot 2 uur voor de wandeling niet eten ivm de kans op een maagtorsie.
• Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voldoende water voor de hond aanwezig is.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtnemer
• Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om en zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg behandelen.
• De hond wordt op afgesproken tijden door de opdrachtnemer opgehaald op het met de opdrachtgever afgesproken adres, alwaar deze door de opdrachtnemer ook weer wordt afgeleverd.
• Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
• Opdrachtnemer is door ondertekening van de algemene voorwaarden en het inschrijfformulier gemachtigd om de hond(en) uit te laten.
• Opdrachtnemer laat de hond(en) minimaal 60 minuten uit in een bosrijke omgeving. De tijdsduur van de wandeling is exclusief transporttijden.
• Het vervoer van de hond geschiedt in een daarvoor speciaal ingerichte bus.
• Bij extreme weersomstandigheden welke nadelig voor de hond(en) zijn zoals bijvoorbeeld: hitte, kou, onweer en gladheid, kan er korter gewandeld worden.
• Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, mits anders afgesproken.
• Opdrachtnemer verplicht zich de hond aan te lijnen wanneer de hond onvoldoende reageert op commando’s en of wanneer het wandelgebied hierom vraagt. De hond zal hierbij aangelijnd worden aan een lange (flex)lijn voor voldoende bewegingsvrijheid.
• Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.
• Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever.
• Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech of hevige weersomstandigheden) de opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer. De wandeling wordt niet in rekening gebracht en schuift door naar een volgende keer.
• Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en) een gedrag ontwikkelen die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband.
• Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte (inclusief vlooien en wormen) heeft, kreupel of loops is, de hond gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen.
• Opdrachtnemer dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en een maal per week te desinfecteren.
• De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van de hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van de hond.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
• Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, welke dan ook, daaronder in ieder geval begrepen letsel schade en/of vermogensschade, geleden door opdrachtnemer of derden, indien de betreffende schade is veroorzaakt door de hond(en). Alle eventuele kosten van medische zorg voor de hond(en), opdrachtnemer en/of derden als ook andere schade aan opdrachtnemer of derden worden op opdrachtgever verhaald.
• Indien niet duidelijk is welke hond de directe veroorzaker van de schade is, zijn alle opdrachtgevers gelijkelijk en hoofdelijk aansprakelijk en worden de kosten gedeeld tussen de opdrachtgevers van wie de honden op het moment van het ontstaan van de schade aanwezig waren.
• Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel, ongewenste dekkingen of verwonding van de hond(en) van de opdrachtgever of voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van de hond(en) van de opdrachtgever.
• Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken of goederen uit, in, aan of rond de woning, schuur en dergelijke, van waaruit de opdracht door de opdrachtnemer moet worden uitgevoerd, dan wel voor schade aan zaken of goederen welke zich hier bevinden.
• Opdrachtnemer is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, tenzij aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij opdrachtnemer aanwezige sleutel, welke door nalatigheid van opdrachtnemer in handen is gekomen van derden.
• Eventueel door opdrachtgever gemaakte of te maken kosten als gevolg van ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de hond, opgelopen tijdens of met een oorsprong welke is te herleiden naar de uitvoering van de Opdracht, zijn en blijven volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtnemer zal er alles aan doen om dit proberen te voorkomen.
• Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond, tenzij door opzet of grove schuld, afgaande op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens op het inschrijfformulierbij het intake gesprek.
• Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.
• De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 6 – Betalingen
• Alle prijzen weergegeven zijn inclusief 21% BTW.
• Betalingen voor wandelingen dienen vooraf contant of per bank te geschieden. Mocht de betaling voor het ingaan van de wandeling niet voldaan zijn, heeft de opdrachtnemer het recht de dienst niet uit te voeren.
• Betaling van alle overige zoals hierboven in de algemene voorwaarden voor rekening van de Opdrachtgever komende kosten, geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.
• Wandelingenkaarten hebben een maximale geldigheidsduur (afhankelijk van het aantal te maken wandelingen per week) die op de kaart staat vermeld.
• Tegoeden van wandelingenkaarten worden op geen enkele wijze gerestitueerd. De kaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij verlies, beschadiging of diefstal wordt geen restwaarde gecompenseerd.

Artikel 7 – Einde dienstverlening
• Het staat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer vrij om de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van een week.
• Openstaande wandelingen worden alleen gerestitueerd in geval van overlijden of ernstige ziekte van de hond.
• Bij ontevredenheid mogen partijen over en weer, binnen het redelijke, van elkaar verwachten dat de klachten eerst worden besproken en dat de wederpartij vervolgens in de gelegenheid wordt gesteld de betreffende klacht naar tevredenheid op te lossen, alvorens er wordt besloten de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 8 – Toepasselijk recht
• Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
• Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.